2012

Анализ на законодателството и нормативната база за есетровите риби в рамките на проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”,финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (Възложител: WWF – Дунавско-Карпатска програма)


Проучване за информираността на заинтересованите страни и необходимостта от актуализация на Местната стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” (Възложител: Местна Инициативна Рибарска Група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”)


Изготвяне на работен проект за обект „Маршрути за познавателен екотуризъм с туристическа инфраструктура в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро” в рамките на проект „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания е европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (Възложител: СНЦ „Зелени Балкани”)


Разработване на проект „Създаване на специфична туристическа инфраструктура „Рибен ресторант” и свързани екотурстически услуги на територията на община Доспат/ РО ВЗР” финансиран от ОП „Рибарство” в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи” (Възложител: ЕТ „Красимир Красенов – Тихият кът 91”)


Разработване на проект „Картиране и популяризиране на РО „Високи Западни Родопи” като цялостна туристическа дестинация с фокус върху риболовния туризъм” финансиран от ОП „Рибарство” в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи” (Възложител: Сдружение „Ново бъдеще за Доспат”)


Разработване на проекто предложение по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г. (Възложител: „Флорикс” ООД)


Организиране на фирмено обучение за работа в екип, включващо обновяване на туристическа инфраструктура в ПП „Витоша”, за СИТИБАНК Н.А - клон София


Осигуряване на горски репродуктивни материали за държавни горски стопанства и други клиенти на национално и международно ниво


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел