2010

Предварителна оценка за очакваното въздействие от реализиране на СПУП за туристическа и ски зона „Алеко” върху земите и горите от горския фонд на територията на Природен парк „Витоша”
Въложител: ДПП Витоша

Разработване на проект „Запазване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” финансиран по програма LIFE+ на ЕК
Бенефициенти: Горска семеконтролна станция София / Сдружение ИГ „Витоша”

Изготвяне на експертен анализ по темите „Земеделие” и „Икономика и преработвателна промишленост” за целите на планиране на стратегия за местно развитие по смисъла на ПРСР, Ос №4 „Лидер”
Възложител: Община Перущица

Експертна подкрепа по изготвяне на междинна оценка за изпълнението на Областните стратегии за развитие на Област Ямбол и Област Силистра
Възложител: Орбис план АД

Създаване на информационни носители за „Музей на гората” в рамките на проект „Природоопазване в Баташка планина – Западни Родопи” финансиран от Фонд за подкрепа на НПО – България
Възложител: Сдружение „Байкария”

Организиране на компенсаторно залесяване за „Данон Сердика” АД в община „Възраждане”
Възложител: „Данон Сердика” АД

Организиране на фирмено обучение за работа в екип за Национална Компания Индустриални Зони ЕАД

Осигуряване на горски репродуктивни материали за държавни горски стопанства и други клиенти на национално и международно ниво


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел