2014

Разработване на План за управление на резерват "Тисата" за периода 2014 - 2023 г. (Възложител: Дирекция на Национален парк "Пирин")

Организиране на фирмено събитие с природозащитна насоченост в центъра за опазване на сухоземни костенурки -  Драгоман (Възложител: Ситибанк Европа АД)

Разработване на интерактивна карта с GPS данни за територията на Рибарска област "Главиница-Тутракан-Сливо поле" (Възложител: Сдружение "Орфей и Доспат")

Анализ на законодателството и нормативната база за есетровите риби в рамките на проект "Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване на състоянието и опазването на есетрите в България", финансиран по ОПОС (2007-2013), (Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма)

Преместване (спасяване) на фиданки от инвестиционен обект на НКИЗ в гр. Божурище (Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД)

Осигуряване на експертна и техническа подкрепа при разработване на национален стандарт за горска сертификация по системата на FSC (Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма)

Инвентаризация на въглеродните емисии от дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (Възложител: РВД ДП)

Осигуряване на експертна подкрепа при изготвяне на предварителна оценка на Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в сферата на биологичното разнообразие и горското стопанство (Възложител: Agrotec SPA)

Извършване на независими оценки (PEER review) на основни одитни доклади за горска сертификация по системата на FSC в България за: Южноцентрално държавно предприятие ТП и Държавно горско стопанство Стара Загора ДП (Възложител: НЕПкон България ЕООД)

Разработване на проект "Национален фестивал на пъстървата "Доспат-2014", одобрен за финансиране по линия на ОПРСР (Възложител: Сдружение "Риби и такъми")

Извършване на ГИС анализи за инвестиционни намерения в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (Възложител: Денкщат България ООД)

Осигуряване на експертна подкрепа при подготовка на тръжна документация за обществени поръчки (Възложител: Спация Уайлдлайф ЕООД)

Осигуряване на експертна подкрепа за изпълнение на проект "Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони" (Партньор: Сдружение "Инициативна група Витоша")

Осигуряване на експертна подкрепа за провеждане на среща за определянето на гори във фаза на старост в България (Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма)

Осигуряване на горски репродуктивни материали за наши партньори на национално и международно ниво.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел