2015

Разработване на интерактивна карта с GPS данни за територията на Рибарска област "Високи Западни Родопи: Доспат – Девин - Батак" в рамките на проект „Картиране и популяризиране на Рибарска област „Високи Западни Родопи” като туристическа дестинация с фокус върху риболовния туризъм”, финансиран от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013 г.). Възложител: Сдружение "Ново бъдеще за Доспат".


Изготвяне на писмени препоръки за актуализиране на План за действие за есетровите риби в рамките на проект "Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване на състоянието и опазването на есетрите в България", финансиран по ОПОС (2007-2013). Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма.


Осигуряване на експертна и техническа подкрепа при разработване на национален стандарт за горска сертификация по системата на FSC. Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма.


Обследване на добри практики, свързани с развитие на устойчив туризъм около водни обекти в рамките на проект  BG-04-HWR-2.1-010 “Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в РО ВЗР” финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013 г.). Възложител: СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството”.


Извършване на независими оценки (PEER review) на основен одитен доклад за горска сертификация по системата на FSC в България за Община Приморско. Възложител: НЕПкон България ЕООД.


Предоставяне на експертни услуги за извършване на одити по системата за горска сертификация по системата FSC за ТП ДГС "Якоруда", ТП ДЛС „Дикчан“, ТП ДГС „Триград“, ТП ДГС „Смилян“, RPLP Piatra Craiului - Румъния. Възложител: Soil Association Certification Limited .


Изготвяне на Наръчник за ангажиране на заинтересованите страни в отговорното стопанисване на горите в рамките на Проект № 9Е0710.05 - ИКЕА, етап 5. Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма.


Осигуряване на експертна подкрепа при подготовка на проектно предложение по програма LIFE Climate Action 2015 на ЕК. Възложител: Национален Доверителен Екофонд.


Осигуряване на експертна подкрепа при подготовка на проектно предложение по програма LIFE Nature 2015 на ЕК. Възложител: ТП ДЛС „Балчик“.


Изготвяне на оценки на социалното въздействие от работата на горските и ловни стопанства в обхвата на РДГ Пловдив в изпълнение на проект 9E0712.01. Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма.


Осигуряване на горски репродуктивни материали за наши партньори на национално и международно ниво.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел